Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze websites en winkels. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de klantenservice of in de winkels, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de accounts, of via onze social media pagina's.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Torosushi?
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

Torosushi
Sumatraweg 1
1335 JM Almere
036-5255977
info@torosushi.nl

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen via: info@torosushi.nl o.v.v. Vraag over persoonsgegevens

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer u registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer u sushi bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van u gegevens op grond van de wet niet zonder uw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

3. Hoe beveiligen we uw gegevens?
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kunt u herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek. Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Torosushi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Torosushi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Torosushi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?
Wij maken gebruik van cookies in lijn met onze cookieverklaring (https://www.torosushi.nl/Privacy Policy) en de relevante regelgeving om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vind u per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden uw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

7. Delen van persoonsgegevens met derden?
Torosushi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Torosushi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken?
Torosushi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van uw gegevens?
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te beiden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@torosushi.nl o.v.v. vraag over persoonsgegevens of via het contactformulier op de website).
Indien u een online account hebt, dan kunt u via uw account het gebruik van je gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van uw gegevens ook de aanbiedingen/bestelling niet meer tot uw beschikking staan. Bewaar daarom uw gegevens zelf goed voordat u een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

Welke rechten heb je?
a) Recht op inzage
Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
b) Recht op correctie
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
c) Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
d) Recht op wissen
U hebt het recht om te eisen dat u door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
e) Recht op informatie
Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
g) Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
h) Herroepingsrecht van gegeven toestemming
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

10. Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op jullie website naar een website van derden gebruikt?
Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die u via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar de gegevensbescherming van deze externe websites.

11. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Torosushi, dan kunt u contact met ons opnemen via info@torosushi.nl o.v.v. Klacht over verwerking Persoonsgegevens. u kunt ook het recht om een klacht in tedienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op:

NL:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens


Laatste update: 1 januari 2023